right
Co to jest  audyt pracowniczy ?

Audyt pracowniczy polegający na kompleksowym i analitycznym badaniu stanu spraw pracowniczych w danej firmie jest narzędziem pozwalającym Pracodawcom na weryfikację funkcjonujących w przedsiębiorstwie praktyk w zakresie spraw pracowniczych. Audyt pracowniczy to również doradztwo dla firm dające Pracodawcom możliwość kompleksowego, zewnętrznego i obiektywnego spojrzenia na sprawy pracownicze:
 • pod względem „ludzkim” - związanym z doborem właściwych osób i weryfikacją umiejętności, wydajności i motywacji pracowników,
 • jak również pod względem „formalnym” – dotyczącym poprawności prowadzenia spraw pracowniczych zgodnych z obowiązującym prawem i przepisami.

Do kogo adresowany jest audyt pracowniczy?

Audyt pracowniczy jest adresowany do wszystkich pracodawców oraz potencjalnych pracodawców bez względu na ich wielkość, lokalizację czy branżę w której działają.

Elastyczność technik zastosowanych podczas badania procesu pozwala na jego dopasowanie do różnych potrzeb. Audyt pracowniczy może być wykorzystany m.in. w następujących w procesach:
 • reorganizacji przedsiębiorstwa
 • badaniach due dilligence
 • przypisania lub podziału nowych obowiązków pracowniczych
 • analizy spraw pracowniczych
 • sporządzenia opisu stanowisk pracy
 • zbadania wymagań kompetencji pracowniczych na danym stanowisku pracy
 • testu stosunku do pracy pracowników
 • badania motywacji pracowników.

Jak przeprowadzany jest  audyt pracowniczy?

Audyt pracowniczy prowadzony przez meetingpoint jest oparty na poddaniu się przez pracodawcę zewnętrznej szczegółowej weryfikacji w zakresie prowadzenia spraw pracowniczych w wielu aspektach, np.:
 • badaniu procedur stosowanych przez pracodawcę w zakresie doboru pracowników
 • analizie struktury organizacyjnej
 • badaniu odniesienia funkcjonujących opisów stanowisk do rzeczywiście wykonywanej pracy
 • analizie formalnych podstaw zatrudniania – umowy o pracę, zlecenia itp.
 • badaniu wykonywania przez pracodawcę obowiązków wynikających z Kodeksu Pracy oraz innych przepisów w tym wewnątrzzakładowego prawa pracy.

Podczas procesu audytu pracowniczego Pracodawca proszony jest o wypełnienie odpowiednich kwestionariuszy przygotowanych przez meetingpoint oraz umożliwienie konsultantom odbycia wywiadów/spotkań z wybranymi pracownikami, a także o udostępnienie dokumentów dotyczących spraw pracowniczych niezbędnych do przeprowadzenia badania. Przy czym, zachowanie pełnej poufności uzyskanych od Pracodawcy informacji jest podstawową zasadą jaką kieruje się meetingpoint oraz nasi konsultanci podczas prowadzenia audytu.

Jakie są efekty audytu pracowniczego?

Efektem audytu pracowniczego jest obszerny raport dla pracodawcy przygotowany przez meetingpoint zawierający opis przeprowadzonego badania, analizowanych dokumentów i praktyk. Raport zawiera także wskazanie ewentualnych niedociągnięć oraz rekomendacje w zakresie wprowadzenia modyfikacji lub ulepszeń funkcjonujących rozwiązań. Na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu pracodawca może samodzielnie lub z pomocą meetingpoint   przeprowadzić niezbędne rekomendowane działania.

Ile czasu trwa i ile kosztuje audyt pracowniczy?

Przeprowadzenie audytu pracowniczego zajmuje zwykle, w zależności od lokalizacji firmy oraz wielkości badanego przedsiębiorstwa  i zakresu zlecenia od 3 do 6 tygodni. Duże znaczenie dla procesu badania ma współpraca Pracodawcy z konsultantami oraz jakość i kompletność przekazywanych przez niego dokumentów. Koszt badania uzależniony jest od szczegółowego zakresu projektu ustalanego oddzielnie dla każdego Klienta, zgodnie z jego potrzebami.

Dlaczego warto przeprowadzić audyt pracowniczy w swojej firmie?

Dzięki badaniu spraw pracowniczych prowadzonemu przez meetingpoint Pracodawca:
 • uzyska zewnętrzne, wiarygodne i obiektywne spojrzenie na stan spraw pracowniczych w swojej firmie
 • będzie miał okazję skonfrontować swoje wyobrażenia oraz aktualny stan i praktykę prowadzenia spraw pracowniczych z najlepszymi wzorcami rynkowymi
 • otrzyma narzędzie ułatwiające mu skorygowanie ewentualnych niedociągnięć, które pozwoli na identyfikację obszarów ryzyka oraz uniknięcie ewentualnych kar czy roszczeń pracowników

Produkt audytu pracowniczego przygotowaliśmy dla naszych Klientów dzięki połączeniu doświadczenia konsultantów meetingpoint oraz prawników z Kancelarii Radcy Prawnego Marcin Wojewódka.